Δήλωση Απορρήτου

Εισαγωγή

Το myestore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που εδρεύει στο Καμαρωτό Σιντικής Σερρών. (Α.Φ.Μ: 139502590, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:  131572552000 , Δ.Ο.Υ: ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ:62300)  Και είναι ιδιοκτησία του Παντελή Αθανασακούδη, με διακριτικό τίτλο “myestore.gr”.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Γενικοί Όροι

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η ως άνω ατομική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να αλλάζει ελεύθερα τις προϋποθέσεις των συναλλαγών και τoυς όρους χρήσης από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, η υποχρέωση δε  αναλαμβάνεται από αυτήν να κρατά ενήμερους τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, στο παρόν  ηλεκτρονικό κατάστημα  μέσα από τις σελίδες του. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Κάθε καταναλωτής που εισερχόμενος συναλλάσσεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του  καταστήματος στον ιστότοπο  myestore.gr  (για συντομία εφ εξής καλούμενος «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «καταναλωτής» ανάλογα με το αν πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ή αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα) θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα και συναινεί, άνευ  καμίας εξαιρέσεως. Δεν επιτρέπεται  να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα  ούτε  να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο αν πρώτα δεν αποδέχεστε τους παρόντες  όρους. Η αποδοχή όλων των όρων συνεπάγεται με την αποστολή  κάθε παραγγελίας σας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές αποτελούν δέσμευση της  επιχείρησης. Στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και κατά την κοινή πείρα και λογική, η επιχείρηση δικαιούται να διορθώνει καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από τυπογραφικό ή μηχανογραφικό λάθος και δικαιούται, ενημερώνοντας άμεσα τους πελάτες για τις αλλαγές αυτές και καλώντας τους να δηλώσουν αν επιθυμούν την εκτέλεσή της σύμβασης με τους νέους – ορθούς όρους ή την ματαίωσή της, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους, των οποίων η σύμβαση πώλησης δεν έχει ολοκληρωθεί, για τις αλλαγές αυτές. Δεν υφίσταται υποχρέωση της επιχείρησης να εκτελέσει παραγγελία  που έρχεται σε αντίθεση με την τιμολογιακή πολιτική της ( π.χ. Να έχει αναγραφεί εσφαλμένη τιμή σε κάποιο από τα προϊόντα).

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ, είναι πνευματική ιδιοκτησία του myestore.gr. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο παρόν Δικτυακό Τόπο και που περιέχονται σε αυτόν ανήκουν σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν ή στο myestore.gr. Με την πρόσβαση σας σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους κείμενους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι διακριτικοί τίτλοι, σημάτα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφιές, σχέδια, κείμενα κ.λ.π. καθώς και όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και συμπεριλαμβάνονται στην πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. Οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος απαγορεύεται ρητά. Η επανέκδοση, αναπαραγωγή, ανακοίνωση, φόρτωση, μετάδοση ή διάδοση ή άλλη  οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου με οιονδήποτε μέσο ή τρόπο για εμπορικούς σκοπούς ή άλλους μόνο επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εικόνες, τα ονόματα, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα myestore.gr τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης ή  τρίτων μερών, είναι περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης , προστατευόμενα από την κείμενη νομοθεσία  περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει με κανέναν τρόπο την άδεια ή το δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του myestore.gr  και η διαχείριση τους ρυθμίζεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η διατύπωση των παρόντων όρων  λαμβάνει υπόψη τόσο το υπάρχον – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένο – πλέγμα νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά όσο και την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet. Εντός αυτού του πλαισίου, κάθε ενδεχόμενη σχετιζόμενη ρύθμιση θα είναι αντικείμενο στο παρόν τμήμα. Εν τη κάθε περίπτωση το myestore.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συμφωνία με το ενδεχόμενο ή και το νομικό πλαίσιο που υφίσταται. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα θα πρέπει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του myestore.gr

Περιορισμός Ευθύνης

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από το myestore.gr να απεικονίσει με τη όσο πιο δυνατή μεγαλύτερη ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή ειδικότερων σχολίων, φωτογραφιών και περιγραφών.  Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Δεν παρέχεται η εγγύηση από το  myestore.gr για την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Ιστότοπο.

Το myestore.gr εντός των πλαισίων των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη και ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης ενημερώνεται, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει την διαδικασία σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, έγκαιρα να ενημερώνει τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το myestore.gr  παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου “όπως ακριβώς είναι”. Σε ουδεμία περίπτωση το myestore.gr δεν ευθύνεται ποινικώς ή αστικώς για κάθε ζημία (αποθετική, θετική ή ειδική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σωρευτικά ή/και διαζευκτικά οδηγεί σε απώλεια δεδομένων, κερδών, χρηματική ικανοποίηση, διαφυγόντα κέρδη κλπ.) που τύχει να υποστεί χρήστης ή και επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από λόγο που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και προϊόντων ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το  myestore.gr  δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των  χαρακτηριστικών ουσίας που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσίες, με την ρητή επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχών διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Αγορά Προϊόντων – Τρόπος Πληρωμής – Πολιτική επιστροφών

 Τα προϊόντα που τοποθετούνται στο myestore.gr τιμολογούνται με τις τιμές λιανικής συμπεριλμβανομένου και του ΦΠΑ. Εκτός του κόστους της λιανικής ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης πληρώνει και το κόστος των μεταφορικών, όταν αυτό υπάρχει, το ύψος του οποίου θα γίνεται γνωστό πριν από την τελική υποβολή της παραγγελίας του. Το myestore.gr έχει την δυνατότητα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων του. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις υπάρχουσες κατά την στιγμή εκείνη παραγγελίες που βρίσκονται σε επεξεργασία ή έχουν αποσταλεί.

Υπάρχει η δυνατότητα η πληρωμή των προϊόντων να γίνει με έναν από τους παρακάτω εξής τρόπους: χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, PayPal ή αντικαταβολή. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αποστέλλεται στον πελάτη ένα email που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία του.

Ο καταναλωτής κατά την παραλαβή του προϊόντος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του αν η συσκευασία είναι άθικτη ή υπάρχουν τυχόν εμφανή προβλήματα ή ελαττώματα του προϊόντος ή αν η κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε είναι η επιθυμητή ώστε να μην χάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο περί ελαττωματικών προϊόντων.

Εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να δώσει μια αιτία για την επιστροφή. Το κατάστημα οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Παρόλα αυτά, το κατάστημα έχει την δυνατότητα του να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα επιστρεφόμενα χρήματα πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλώτή για την αγορά. Το προϊόν που θα επιστραφεί θα πρέπει να  βρίσκεται σε σε άθικτη συσκευασία και σε άριστη κατάσταση και α μην έχει  γίνει χρήση του.

Ουδεμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται για οποιοδήποτε προϊόν εάν έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του ή εάν έχει χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό εφαρμόζεται η όποια εγγύηση της εταιρείας που το παρήγαγε και που έχει την ευθύνη επισκευής και/ή αντικατάστασης.

Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων

Το myestore.gr έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα του να τροποποιήσει τους όρους, τις τιμές και τις προϋποθέσεις συναλλαγών κάθε στιγμή και άνευ προηγούμενης ειδοποίησης. Για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον  θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους. Μετά από τη δημοσιοποίηση των αλλαγών η χρήση της ιστοσελίδας θα σημαίνει οτι συμφωνείτε  με τις αλλαγές και τις δέχεστε. Εάν δε συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Το δικαίωμα του τροποποιήσει, να αναστείλλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος της ιστοσελίδας του, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση ανήκει αποκλειστικά στο myestore.gr. Εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων δεν δύναται να δοθούν από το myestore.gr.

Το myestore.gr δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις, αν και έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των προϊόντων μας. Το myestore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματος σας.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Είναι απόδεκτό δια του παρόντος από τους χρήστες τις ιστοσελίδας μας ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για δημοσίευση, αποστολή,  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους Περιεχομένου οποιουδήποτε είδους που είναι βλαβερό, παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό,  δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, είναι σε παραβίαση του απορρήτου άλλου, επιδεικνύει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, εμπορικό σήμα,  πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβιάζει την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, μπορεί να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών.

Ιστοσελίδες/Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Ο παρόν Ιστότοπος υπάρχει περίπτωση να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην επιχείρηση  μας. Επίσης, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της επιχέιρησης μας.
Η επιχέιρηση μας δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

Ασφάλεια

Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι το  θέμα της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τις συναλλαγές σας και τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η επιχείρηση μας δεν κρατάει στα αρχεία της τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της πιο αναγνωρισμένης εταιρίας διαχείρισης διαδικτυακών συναλλαγών: PayPal.

Τι είναι τα cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση των «cookies» μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies       

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας πιο εύκολη, καλύτερη και ευχάριστη. Υπάρχει η περίπτωση να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο αλλά και να μπορούμε να προσαρμοστούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού μας.

Απενεργοποίηση των Cookies

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser/ περιηγητή σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών ή/και πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά  την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή εκτέλεση, της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Σερρών και κάθε καθ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.